023 - 544 29 77

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: 1 maart 2009

Algemene Voorwaarden van Sky High Events, gevestigd te Santpoort-Zuid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

1 Definities 
a. Organisator 

Sky High Events

b. Opdrachtgever

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van derdeneen overeenkomst sluit met de Organisator.

c. Arrangement

Een pasklaar programma (combinatie van o.a. diensten en/of voorzieningen) dat door de
Organisator wordt aangeboden tegen een vaste prijs per deelnemer of groep deelnemers.

d. Maatprogramma

Een programma (combinatie van o.a. diensten en/of voorzieningen) dat door Organisator
is samengesteld naar specifieke wensen van de opdrachtgever.

e. Deelnemer

Iedere natuurlijke persoon die op de productiedatum feitelijk gebruik maakt van een
door Organisator geproduceerde dienst, arrangement of maatprogramma.

f. Productiedatum

De dag(en) waarop Organisator de overeengekomen prestatie zal leveren.

f. Vertegenwoordiger van Organisator

Degene die uit naam van Organisator optreedt als bijvoorbeeld begeleider of instructeur.

h. Overmacht

Alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst
redelijkerwijs niet meer van Organisator kan worden gevergd. Voorbeelden: Weersomstandigheden, stakingen, brand, stremming, sabotage, belemmerende maatregelen van overheden, oproer, overlijden van leden van het Koninklijk Huis.

2 Algemeen

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten gesloten met Organisator en Opdrachtgever(s) evenals op alle handelingen en werkzaamheden door of in opdracht van Organisator verricht.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend indien schriftelijk bevestigd door Organisator.

c. Organisator is te allen tijde gerechtigd bepalingen uit de voorwaarden van derden, met wie zij ter uitvoering van de gegeven overeenkomst leveringsafspraken heeft gesloten, van toepassing te verklaren.

d. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Organisator of door het feitelijke gebruik maken van diensten van Organisator.

e. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen de voorwaarden van Organisator prevaleren.

3 Offertes en Opties

a. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend, tenzij vooraf of tijdens het oriëntatiegesprek anders wordt bepaald.

b. N.a.v. een oriënterend gesprek kan de potentiële opdrachtgever opdracht geven tot het uitwerken van één of meerdere voorstellen voor een maatprogramma in een offerte. Dit is vrijblijvend tenzij anders wordt overeengekomen.

c. Indien n.a.v. de eerste offerte om een nieuwe offerte, een ingrijpend gewijzigde offerte of een uitvoerige offerte wordt gevraagd, behoudt Organisator zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

d. Tenzij anders is vermeld, zijn in de offerte genoemde prijzen exclusief B.T.W.

e. Offertes en geplaatste opties bij Organisator hebben, te rekenen van dagtekening, een geldigheid van 14 dagen, tenzij een andere geldigheidsduur is vermeld. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt Organisator zich het recht voor de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

f. Aan schrijf, spel en berekening fouten in offertes of facturen kunnen geen rechten worden ontleend.

4 Overeenkomsten

a. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat Organisator mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt van Organisator of het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

b. De inhoud van de opdrachtbevestiging geldt als inhoud van de overeenkomst waaraan Organisator gebonden is.

c. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van Organisator. Organisator zal hierin vermelden welke diensten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van Organisator zijn niet bindend. Organisator kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

d. De opdrachtgever is verplicht om vóór of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of maatprogramma. Deze verplichting geldt in het bijzonder voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

e. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Organisator is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

f. Extra kosten veroorzaakt door aanvullende wensen van de zijde van de opdrachtgever, na totstandkoming van de overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5 Aantal deelnemers

a. Vermindering van het aantal deelnemers dat is vastgesteld in de overeenkomst is kosteloos mogelijk tot 60 dagen voor de productiedatum tenzij anders overeengekomen is (bijvoorbeeld bij aangekochte plaatsbewijzen).

b. Vermindering van het aantal deelnemers dat is vastgesteld in de overeenkomst is binnen een marge van 10% kosteloos mogelijk tot vijf werkdagen voor de productiedatum tenzij anders overeengekomen is. De betreffende mededeling dient schriftelijk aan Organisator te worden gedaan. In geval van een vermindering van het aantal deelnemers met meer dan 10% en/of een kennisgeving daarvan binnen vijf dagen voor de productiedatum is het bepaalde in artikel 8c van toepassing.

c. Uiterlijk twee werkdagen voor productiedatum dient de opdrachtgever het definitieve aantal deelnemers aan Organisator door te geven.

d. Indien door afzeggingen het aantal deelnemers onder het vereiste aantal van een arrangement valt, zoals omschreven in onze publicaties (Internet, brochure, etc.), wordt het vereiste aantal deelnemers bij opdrachtgever in rekening gebracht.

e. Een vermeerdering van het aantal groepsleden is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van Organisator d.m.v na facturatie zullen deze kosten verrekend worden.

6 Facturering en betaling

a. Organisator behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever volledige betaling te verlangen voor de productiedatum.

b. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen voor productiedatum.

c. Indien betaling niet is geschied conform artikel 6b is de opdrachtgever in verzuim. Organisator is dan gerechtigd de overeenkomst te zien als annulering (zie artikel 8c).

d. Bij vertraagde betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Kosten die voortvloeien uit vertraagde betaling, waaronder vervolging en incassokosten komen ten laste van de opdrachtgever.

e. Schrijf, spel en/of berekeningsfouten (zie artikel 3f).

7 Prijs

a. Organisator publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten waarbij de prijs afhankelijk is van de groepsgrote en/of de activiteit. Organisator is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.

b. De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

c. Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt Organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.

8 Annulering door de opdrachtgever

a. Organisator biedt opdrachtgever bij elk arrangement of maatprogramma een optionele (groeps)annuleringsverzekering aan. Bij annulering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de afgesloten verzekeringspolis. In elk ander geval gelden de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 6b.

b. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de Organisator. De datum van ontvangst van de brief door Organisator geldt als annuleringsdatum.

c. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert nadat de overeenkomst definitief tot stand is gekomen, is deze het hieronder vermelde percentage van de overeengekomen som – zoals deze is vermeld in de definitieve overeenkomst – verschuldigd, afhankelijk van het moment van annulering;
- 50 % bij annulering binnen 60 dagen voor productiedatum
- 75 % bij annulering binnen 30 dagen voor productiedatum
- 100% bij annulering binnen 14 dagen voor productiedatum

d. Indien het moment van annulering meer dan 60 dagen voor productiedatum plaatsvindt, is de opdrachtgever organisatiekosten van € 50,- per uur aan Organisator verschuldigd evenals alle andere voor de opdracht gemaakte kosten.

e. Punt 6b en 6c zijn niet van toepassing indien opdrachtgever volgens de wet of uit hoofde van de overeenkomst gerechtigd is tot opzegging of ontbinding van de overeenkomst. In dit geval dient de opdrachtgever aan Organisator de gemaakte kosten te vergoeden.

9 Wijzigingen door Organisator

a. Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal Organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld mee te delen.

b. De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 9a afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan hetgeen oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan Organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op gedeeltelijk restitutie van het bedrag dat betrekking heeft op de niet genoten onderdelen van het arrangement.

c. Buitenactiviteiten kunnen door de Organisator tot 12 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens Organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid en de geldende regelgeving.

d. De uitvoering van hetgeen overeengekomen is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door Organisator zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging 
indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van Organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dan wel het weer dit vereist.

10 Opzegging door Organisator

a. In geval van overmacht of het annuleren van de opdracht of een deel daar van door derden heeft Organisator het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Organisator zal opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

c. Bij opzegging door Organisator wegens de in 10a genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden.

d. Indien Organisator of derden besluit een reeds in gang gezet arrangement of activiteit wegens de in 10a genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor de veiligheid van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien Organisator zich door de voortijdige onderbreking aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan.

e. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen of molest, geven Organisator het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

11 Verplichtingen van Organisator

a. Organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en publicaties van Organisator redelijkerwijs mocht hebben. Organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is Organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voorzover dat redelijkerwijs van hem gevraagd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

b. De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

12 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer

a. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Organisator of de vertegenwoordiger van Organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt voornamelijk voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Organisator.

b. De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering af te sluiten. In opdracht van de deelnemer of opdrachtgever kan Organisator zorgen voor een adequate ongevallen- of aansprakelijkheidsverzekering. Organisator treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.

c. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

d. Opdrachtgever houdt zich het recht om kosten gemoeid met vermiste materialen, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.

e. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

f. De kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers voor zover deze niet op de dader(s) zelf is te verhalen zal door de opdrachtgever betaald moeten worden.

g. Organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Zo houdt Organisator zich het recht voor om het bedrijfslogo te gebruiken welke als referentie op de website gebruikt kan worden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

h. Indien een deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer Organisator in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

i. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

13 Aansprakelijkheid van Organisator

a. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Organisator zelf, is Organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

b. Organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan Organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

c. Organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; Indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen; Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Organisator kunnen worden toegerekend.

d. De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende WA-verzekering en/of ongevallen te hebben, en een annuleringsverzekering zou de opdrachtgever en/of deelnemer kunnen overwegen. Organisator wil de opdrachtgever en/of deelnemer er op wijzen dat er de mogelijkheid bestaat om een evenementen verzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van ongevallen en/of annuleringsverzekering.

e. In geval van schadevergoeding zal in geen geval het bedrag meer zijn dan het verzekerde bedrag.

f. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

14 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemer

a. De deelnemer en/of de opdrachtgever is tegenover Organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem "toegelaten" derden.

15 Reclames

a. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Organisator of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door Organisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

b. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Organisator.

16 Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen partijen is de aangewezen rechter bevoegd van de onderhavige vordering kennis te nemen.

EVENTS

Bel !   023 - 544 29 77